לעמוד הבית

כפל וחילוק (0-20)

(0) תשובות נכונות
(0) תשובות לא נכונות

תשובות שגויות לתיקון